Tag Archives: Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin là một loại tài sản cũng giống như các tài sản khác của một doanh nghiệp. Thông tin có một giá trị đặc biệt trong hầu hết tất cả mọi hoạt động, vì vậy thông tin cần phải được bảo vệ thích hợp. Bảo vệ thông tin khỏi sự “mất cắp” cũng chính […]